Clemens Gröszer: Café Liolet. 1986 (Ausschnitt), DKW Cottbus

Gröszer: Café Liolet. 1986 (Ausschnitt), Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus

© VG Bild-Kunst Bonn)